ALL
Conclusion
Business Services
Application Services
Data Integration Services
Infrastructure Services
Back
Engbert VerkorenCEOBelangrijk: In Control Statement van de directie!
More

In Control Statement

 

De directie van Conclusion is, samen met de RvC, verantwoordelijk voor de interne governance en risicobeheersings- en controlesystemen van Conclusion en geeft hieraan invulling zoals beschreven in het verslag van de directie.

 

De interne governance is opgezet ter ondersteuning van de strategische ambities van Conclusion en is gericht op het laten excelleren van de stakeholders. Conclusion gelooft in duidelijkheid waar nodig en vrijheid om te ondernemen waar mogelijk.

 

De directie van Conclusion heeft daarom belangrijke wetgeving en bestuurszaken zaken vertaald naar richtlijnen en gedragsregels. Tevens heeft de directie haar uitgangspunten vastgelegd in beleidsstukken, zoals het Integriteitsbeleid, Milieu- en Energiemanagementbeleid, Arbobeleid, Risicomanagementbeleid en Securitybeleid.

 

De directie heeft uitvoerings- en beheertaken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan diverse sleutelpersonen in de organisatie, die zorgdragen voor een passende inrichting en uitvoering van het beleid en informatievoorziening en rapportage aan de directie.

 

De directie van Conclusion hecht veel waarde aan een transparante bedrijfsvoering. Transparant door open te zijn over onze processen, ons beleid en resultaten, zowel op financieel als niet-financieel vlak, zoals weergegeven in het Bestuursverslag 2016. Transparantie betekent voor Conclusion ook openheid in haar manier van handelen en haar communicatie richting haar klanten, ook als het even tegenzit in een project. De besturing van Conclusion, inclusief de kwaliteitsmanagementsystemen en het Risk Management Framework, is erop gericht om het nemen van verkeerde beslissingen zoveel mogelijk te voorkomen en de kans op fouten en onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. Bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd met een goede mate van awareness voor risicobeheersing. Daarnaast constateert de directie dat er afdoende voortgang wordt geboekt op bestaande en nieuwe mitigerende maatregelen en beheersplannen.

 

Niet op alles kan worden voorgesorteerd, noch past dit bij de ondernemersgeest van Conclusion. Belangrijk is dat, wanneer zich ondanks alle ingezette beheermaatregelen toch een onverwacht risico voordoet, het ecosysteem weet hoe het met het risico moet omgaan om dit zo snel mogelijk te beheersen en te mitigeren. Conclusion besteedt dan ook aandacht aan awareness en eenvoudige meldprocedures.

 

  • Op basis van bovenstaande kan de directie van Conclusion zekerheid geven dat het totale ecosysteem in control is en verklaart dat, voor zover dat bij hen bekend is:
  • De risicoparagraaf de belangrijkste risico’s voor wat betreft de bedrijfscontinuïteit van Conclusion weergeeft.
  • De jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar.
  • De jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de activa, passiva, financiële positie en resultaten van Conclusion en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
Engbert VerkorenCEO