Back
In control statement
Van de directie
More

De directie van Conclusion is samen met de RvC verantwoordelijk voor de interne governance, risicobeheersings- en controlesystemen van Conclusion en geeft hier invulling aan zoals beschreven in het Verslag van de directie.

 

De interne governance is opgezet ter ondersteuning van de strategische ambities van Conclusion en is gericht op het laten excelleren van de stakeholders. Wij geloven in duidelijkheid waar nodig en vrijheid om te ondernemen waar mogelijk. Belangrijke wetgeving en bestuurszaken worden vertaald naar richtlijnen en gedragsregels.

 

Uitgangspunten van Conclusion zijn vastgelegd in beleidstukken, zoals het Integriteitsbeleid, Milieu- en Energie-managementbeleid, Arbobeleid, Risicomanagementbeleid en het Gegevensbeschermingsbeleid. De uitvoerings- en beheertaken en verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd aan diverse sleutelpersonen in de organisatie. Zij dragen zorg voor een passende inrichting en uitvoering van het beleid en informatievoorziening en rapportage aan de directie.

 

Wij hechten veel waarde aan een transparante bedrijfsvoering. Transparant door open te zijn over onze processen, beleid en resultaten, zowel op financieel als niet-financieel vlak, zoals weergegeven in het Bestuursverslag 2017. Transparantie betekent voor Conclusion ook openheid in haar manier van handelen, haar communicatie richting haar klanten, ook als het even tegen zit in een project. De besturing van Conclusion, inclusief de kwaliteits-managementsystemen en het Risk Management Framework, is er op gericht om het nemen van verkeerde beslissingen te voorkomen en de kans op fouten en onvoorziene omstandigheden te reduceren. Bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd met de juiste mate van awareness voor risicobeheersing. Er wordt afdoende voortgang geboekt op bestaande en nieuwe mitigerende maatregelen en beheersplannen. Niet op alles kan worden voorgesorteerd. Dit past ook niet bij de ondernemersgeest van Conclusion. Belangrijk is wel, wanneer ondanks alle ingezette beheersmaatregelen, zich toch een onverwacht risico voordoet, het ecosysteem weet hoe ze met het risico om moet gaan om dit zo snel mogelijk te beheersen en te mitigeren. Conclusion besteedt dan ook aandacht aan awareness en eenvoudige meldprocedures.

 

Op basis van bovenstaande kan de directie van Conclusion zekerheid geven dat het totale ecosysteem in control is en verklaart dat, voor zover dat bij hen bekend is:

 

  • de risicoparagraaf de belangrijkste risico’s wat betreft de bedrijfscontinuïteit van Conclusion weergeeft.
  • de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar.
  • de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de activa, passiva, financiële positie en de resultaten van Conclusion en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

 

Op basis van bovenstaande kan de directie van Conclusion zekerheid geven dat het totale ecosysteem in control is.

In control statementGoed bestuur: daar staan we voor

In dit ‘In control statement’ legt ons ondernemingsbestuur verantwoording af over de kwaliteit van de interne beheersing. Daarmee verklaren we dat onze bedrijfsvoering op orde is op alle niveaus. Wat dat betekent? Dat iedereen met redelijke mate van zekerheid mag verwachten dat we onze doelstellingen realiseren zoals we ze hebben geformuleerd. Zowel strategisch en operationeel, als geldend voor onze rapportages en compliance. We stáán voor goed bestuur.